Dakfonds

  • 19-12-2015: de eerste certicicaten zijn vanmiddag uitgereikt aan de deelnemers.
  • 22-11-2015 is de intekening voor het fondsbedrag van € 40.000 zoals met het bestuur afgesproken behaald.

Kandidiaten die alsnog willen inschrijven worden op volgorde van binnekomst (van de email) geadminstreerd en worden benaderd als er onverhoopt toezeggingen niet (kunnen) worden nagekomen.

Dakfonds reglement

(onderaan dit artikel kunt u het officiële reglement downloaden)

Voorwoord:
In verband met de kosten van de vervanging van het dak op het pand van de Hellingvereniging de Samenwerking , Beverdam 5, te Alkmaar wenst de Hellingvereniging een geldlening ter financiering van deze kosten te verkrijgen van leden en overige belangstellenden. De geldlening zal worden verkregen door de uitgifte van certificaten op naam. De nominale waarde van een certificaat bedraagt €100 (eenhonderd euro).

Ten behoeve van de verkrijging van de geldlening is door de vereniging de Dakfondscommisie opgericht . Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de inschrijving, de toewijzing en uitgifte van de certificaten en de verdere administratieve afhandeling van het verkrijgen en de aflossing van de lening.

Het financiële gedeelte van het verkrijgen van de geldlening en de uitbetalingen van de aflossingen en de rente vergoeding berust bij de Hellingvereniging.

In de hiernavolgende artikelen zijn de voorwaarden opgenomen ter verkrijging en aflossing van de lening , de grootte en de vorm van de certificaten, de looptijd van de lening en het rentepercentage.

Reglement uitgifte certificaten van de Hellingverenging ‘De Samenwerking’ te Alkmaar

Artikel 1.

1.   De nominale waarde per certificaat bedraagt € 100,- (eenhonderd euro).

2.   De lening draagt 3 % rente per jaar. De rente gaat in op het moment dat de koopsom van een certificaat is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de HVdS.

3.   Het bestuur van HVdS bepaalt het maximaal aantal uit te geven certificaten.

4.   De periode van uitgifte is tot 1 januari 2016.  De inschrijving eindigt 31-12-2015 om 24.00 uur. Hierna ontvangen inschrijvingen komen niet in aanmerking tenzij de commissie ze als tijdig aanmerkt. Inschrijvers krijgen per email bericht of hun inschrijving is gehonoreerd. Binnen 1 week na datum van hiervoor genoemde email dient het nominale bedrag van de toegewezen inschrijving op het bankrekeningnummer NL67RABO0127742417  vanHVdS te zijn bijgeschreven.

Artikel 2.

1.   De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn namens het bestuur van HVdS ondertekend door de voorzitter of penningmeester van de HVdS en een lid van de door de ALV benoemde DAKfondscommissie) . De certificaten zijn niet overdraagbaar.

2.   Toegewezen en tijdig betaalde certificaten worden voor 31 januari 2016 aan de certificaathouders per aangetekende post toegezonden.

3.   Door de DAKfonds commissie  wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.

4.   Wijziging in de n.a.w. gegevens dient door de certificaathouder per direct schriftelijk aan de Dakfondscommissie te worden doorgegeven.

5.   Indien de houder van een certificaat tussentijds komt te overlijden gaan de rechten van het certificaat over naar de erven. Wie de erven zijn wordt bepaald door de wet of door testament. De bewijslast omtrent de eigendom berust bij de erven.

6.   Indien een certificaat verloren is gegaan of is beschadigd, kan daarvoor door Dakfondscommise , na goedkeuring door het bestuur van de HVdS een duplicaat worden afgegeven. Door uitgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijke certificaat waardeloos. Het duplicaat certificaat krijgt hetzelfde nummer als het oorspronkelijke certificaat met als toevoeging de hoofdletter A bij een eerste vervanging en hoofdletter B bij een tweede vervanging en zo voorts.

Artikel 3.

1     De vorderingen uit hoofde van de lening zijn niet tussentijds opeisbaar. Bij overlijden van de certificaathouder of andere bijzondere omstandigheden kan het bestuur van de HVdS op verzoek van de rechthebbenden besluiten toch tot tussentijdse aflossing over te gaan.
Het bestuur van HVdS beslist hierover bij meerderheid van stemmen in een gezamenlijke bestuursvergadering, waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
De rechthebbenden worden van dit besluit schriftelijk in kennis gesteld. Dit besluit  is niet voor bezwaar vatbaar.

2       De lening heeft een looptijd van iets meer dan 7 jaar en dient ten laatste te zijn afgelost in november 2023. De jaarlijkse aflossing van de lening (november van elk jaar per datum van Algemene ledenvergadering, voor het eerst in 2017) geschiedt bij uitloting. De uitloting van de certificaten vindt plaats op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van HVdS. . De feitelijke trekking wordt verricht door twee stemgerechtigde leden van de HVdS die  tijdens de vergadering zijn aangewezen door de algemene ledenvergadering. Zittende bestuursleden en de  DAKFONDScommissieleden  zijn hiervan uitgesloten.

3.   De Dakfondscommissie kan na goedkeuring van het bestuur van de HVdS besluiten tot uitloting van meer certicaten dan vereist. Dit besluit wordt tijden de algemene ledenvergadering meegedeeld aan de ALV en is niet voor bezwaar vatbaar.

4.   De, volgens het in artikel 2, lid 3 door HVdS bijgehouden register, vermelde houders van de uitgelote certificaten krijgen hiervan bericht.

5.   De uitgelote nummers van de certificaten worden gepubliceerd op de website van HVdS

Artikel 4.

1.  De aflossing van uitgelote certificaten geschiedt alleen tegen overdracht van het certificaat. Van de aflossing zal door het bestuur van de HVdS (DAKfonds commissie) aantekening gemaakt worden in het in artikel 2, lid 3 vermelde register.

2.  Indien een certificaat niet binnen twaalf maanden na uitloting ter aflossing aan HVdS is aangeboden, vervalt in principe het recht op aflossing door

HVdS,  tenzij het bestuur van HVdS  op verzoek anders beslist.

Artikel 5.

Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement behoeft goedkeuring van het bestuur van HVdS.

Indien de DAKfonds commissieleden wegvallen, om welke reden dan ook neemt het bestuur deze taken over.