Algemene ledenvergaderingen

Deze pagina is gestart met de vergadering gehouden in 2020. De ALV wordt normaliter gehouden in november.
Door Corona zijn de vergaderingen van 2020 en 2021 gehouden zonder leden.
Wanneer er een nieuwe vergadering wordt uitgeschreven staat hieronder de datum met de agenda.
Verder onderop vind u de notulen vanaf 2020.

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 november 2023.

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ALV 18 november 2022.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Ledenmutaties.
6. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Financieel jaarverslag.
8. Bestuurlijke zaken.
Aftredend per 24112023: Kantine Henk Koks Herkiesbaar.
Aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement:
Wet WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen). In de komende jaren zullen de Statuten en het huishoudelijk reglement daarop getoetst
worden, en zo nodig aangepast.
Wijziging Huishoudelijk Regelement Artikel 10 Werfregels:
Bestaand: Het schip dient op de dag van uit het water gaan voor 8.00 uur voor de wal te liggen.
Nieuw: Het schip dient, voor uit het water gaan in de week van het hellingen, op de donderdagavond en uiterlijk op de vrijdagmorgen
voor 12.00 uur, voor de wal te liggen.
Uitbreiding Huishoudelijk Regelement van Artikel 9 Aansprakelijkheid:
Eigenaren dienen hun ladder te voorzien van hun naam. Na gebruik moet deze onder de boot worden vastgelegd met een slot. Ladders die hier
niet aan voldoen zullen van het terrein worden afgevoerd.
9. Rondvraag/sluiting.

ALV 2022 – 2023
ALV 2021 – 2022
ALV 2020 – 2021
ALV 2019 – 2020